Formal geometry and applications (cont.)
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Thời gian: 9h, Thứ 6, ngày 25 tháng 1 năm 2019

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới