Formal geometry and applications (cont.)
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Thời gian: 9h, Thứ 6, ngày 25 tháng 1 năm 2019

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Trở lại

27/09/19, Hội nghị, hội thảo:
Hội thảo Hình học-Giải tích
11/11/19, Hội nghị, hội thảo:
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
04/12/19, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Đại số-Lý thuyết số-Hình học và Tô pô 2019

Công bố khoa học mới