Lịch theo ngày

Thứ ba 23 Tháng 4 2019
Thứ ba 23 Tháng 4 2019
14:00 

Xêmina Hình học đại số
Đường cong Drinfel (tiếp)
Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng

15:30 

Xêmina Hình học đại số
A Vanishing Theorem of Grothendieck
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới