HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

17 Tháng 12 2018 - 23 Tháng 12 2018

Xêmina Phương trình vi phân
The Ekeland variational principle
Báo cáo viên: Trương Xuân Đức Hà

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Hilbert's basis theorem in infinite dimensional rings
Báo cáo viên: Nguyễn Đăng Hợp (Viện Toán học)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Khái niệm nghiệm hữu hiệu chính thường theo Borwein
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina Hình học giải tích
Groupoid algebras II
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Lộc

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
A Dynamical Graph for Disease Spreading
Người trình bày: Nguyễn Ngọc Doanh (Đại học Thủy Lợi)

Xêmina Hình học tính toán
Giới thiệu về bao lồi trực giao của một tập hợp hữu hạn điểm
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Quyên

Bài giảng viện
Quantum Computing and Cryptography
Người trình bày: Professor Neal Koblitz (University of Washington, Seattle, USA)

Xêmina Hình học đại số
Grothendieck's existence theorem in formal geometry (part 3)
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

17 Tháng 12 2018 - 23 Tháng 12 2018
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới