HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

15 Tháng 10 2018 - 21 Tháng 10 2018

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Mấy vấn dề hiện đại của Hệ mờ bức tranh
Báo cáo viên: Bùi Công Cường

Xêmina Hình học đại số
Fibered Categories
Báo cáo viên: GS TSKH Phùng Hồ Hải

Hội nghị, hội thảo
The Winter School on Algebraic Geometry
Hanoi, October 17-20, 2018

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Tìm đường đi ngắn nhất nối hai cạnh trong đa giác
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Hội nghị, hội thảo
The Winter School on Algebraic Geometry
Hanoi, October 17-20, 2018

Xêmina Hình học và Tô-pô
A rational blowdown surgery on 4-manifolds
Báo cáo viên: Jongil Park (Seoul National University)

Xêmina Xác suất và thống kê
Semi-implicit approximation scheme for non-colliding particle systems
Báo cáo viên: Lương Đức Trọng (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Hội nghị, hội thảo
The Winter School on Algebraic Geometry
Hanoi, October 17-20, 2018

Bài giảng viện
Very weak solutions to wave equation
Báo cáo viên: Giáo sư Michael Ruzhansky (Imperial College, London)

Bài giảng viện
Topology of 4-Manifolds-How to construct 4-Manifolds
Báo cáo viên: Giáo sư Jongil Park (Seoul National University)

Hội nghị, hội thảo
The Winter School on Algebraic Geometry
Hanoi, October 17-20, 2018

15 Tháng 10 2018 - 21 Tháng 10 2018
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới