HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tìm đường đi ngắn nhất nối hai cạnh trong đa giác
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Thời gian: 9h00, Thứ 4 ngày 17/10/2018
Địa điểm: Phòng 302 Nhà A5, Viện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới