HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 17 Tháng 10 2018
Thứ tư 17 Tháng 10 2018
08:00 

Hội nghị, hội thảo
The Winter School on Algebraic Geometry
Hanoi, October 17-20, 2018

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Tìm đường đi ngắn nhất nối hai cạnh trong đa giác
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới