HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

09 Tháng 1 2017 - 15 Tháng 1 2017

Xêmina Tối ưu và điều khiển
The normal forms of the singularity of Control systems on a surface with boundary
Người báo cáo: Hy Đức Mạnh

Xêmina Phương trình vi phân
Chuyển pha trong tinh thể của GS J. Ball
Người báo cáo: Hà Tiến Ngoạn

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Special varieties
Người báo cáo: GS. N . Budur, Department of Mathematics, KU Leuven, Belgium

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Về tính ổn định và độ nhạy nghiệm của một bài toán người tiêu dùng
Người báo cáo: Vũ Thị Hướng

Xêmina Hình học tính toán
Method of orienting curves for solving optimal control problems with state constraints (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Thị Quyên

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Mạng phức tạp và một số bài toán trên đồ thị lớn
Người báo cáo: Phan Thị Hà Dương

Xêmina đọc sách về Mật mã
Cover times (part 2)
Người báo cáo: Vũ Phong

09 Tháng 1 2017 - 15 Tháng 1 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới