HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 2 2022

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Classification of three-dimensional terminal divisorial contractions to curves
Speaker: Hsin-Ku Chen (NTU)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Invariance of plurigenera in positive and mixed characteristic
Speaker: Iacopo Brivio (NCTS)

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
Motivic integration, exponential sums mod p^m, Igusa zeta functions and some related topics
Speaker: Nguyễn Hữu Kiên (Katholieke Universiteit Leuven)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Construction of non-connected moduli space of line arrangements
Speaker: Benoit Guerville-Balle (Kyushu University)

Xêmina Hình học đại số
Katz-Deligne correspondence for isocrystals
Người báo cáo: Nguyễn Khánh Hưng (Viện Toán học)

Xêmina Xác suất và thống kê
Negative binomial random summation and related problems
Speaker: PGS. TS. Trần Lộc Hùng (Đại học Tài chính Marketing Tp. Hồ Chí Minh)

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Định nghĩa, ví dụ và các tính chất cơ bản của Martingale rời rạc
Người báo cáo: Nguyễn Hoàng Việt (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Rough path theory and Sewing lemma (II)
Người báo cáo: Đỗ Minh Thắng (Viện Toán học)

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
Motivic integration, exponential sums mod p^m, Igusa zeta functions and some related topics
Speaker: Nguyễn Hữu Kiên (Katholieke Universiteit Leuven)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Binomial expansion of saturated and symbolic powers of sums of ideals
Speaker: Nguyễn Đăng Hợp (Viện Toán học)

Xêmina Hình học đại số
Formal geometry and non-archimedean analysis I.
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Một số định lý về Martingale rời rạc. Martingale địa phương
Người báo cáo: Phan Văn Đức Nhật (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Revisiting mixed geometry
Speaker: Quoc Ho (Hong Kong University of Science and Technology)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On motivic cohomology of singular algebraic schemes
Speaker: Jinhyun Park (KAIST)

Tháng 2 2022
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới