HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 11 Tháng 2 2022
Thứ sáu 11 Tháng 2 2022
14:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Classification of three-dimensional terminal divisorial contractions to curves
Speaker: Hsin-Ku Chen (NTU)

15:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Invariance of plurigenera in positive and mixed characteristic
Speaker: Iacopo Brivio (NCTS)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
06/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới