HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 23 Tháng 2 2022
Thứ tư 23 Tháng 2 2022
09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Binomial expansion of saturated and symbolic powers of sums of ideals
Speaker: Nguyễn Đăng Hợp (Viện Toán học)

16:30 

Xêmina Hình học đại số
Formal geometry and non-archimedean analysis I.
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
06/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới