HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

27 Tháng 12 2021 - 02 Tháng 1 2022

Xêmina Hình học giải tích
Combinatorial aspects of Schubert calculus (phần 1)
Người báo cáo: Đặng Tuấn Hiệp (ĐH Đà Lạt)

Xêmina Hình học đại số
D-modules and D-crystals
Người báo cáo: Đào Văn Thịnh (Peking University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
D-modles, motivic integral and hypersurface singularities
Speaker: Lei Wu (KU Leuven, Belgium)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Projective varieties with strictly nef anticanonical divisor
Speaker: Wenhao Ou (AMSS, CAS)

27 Tháng 12 2021 - 02 Tháng 1 2022
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới