HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

10 Tháng 5 2021 - 16 Tháng 5 2021

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Algebraic and geometric methods for algebraic differential equations
Speaker: Võ Ngọc Thiệu (Trường Đại học Tôn Đức Thắng)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On (various) geometric compactifications of moduli of K3 surfaces
Speaker: Yuji Odaka (Kyoto University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Complex minimal surfaces of general type with p_g= 0 and K^2 = 7 via bidouble covers
Speaker: YongJoo Shin (Chungnam National University)

10 Tháng 5 2021 - 16 Tháng 5 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày