HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 14 Tháng 5 2021
Thứ sáu 14 Tháng 5 2021
12:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On (various) geometric compactifications of moduli of K3 surfaces
Speaker: Yuji Odaka (Kyoto University)

13:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Complex minimal surfaces of general type with p_g= 0 and K^2 = 7 via bidouble covers
Speaker: YongJoo Shin (Chungnam National University)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới