HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

14 Tháng 12 2020 - 20 Tháng 12 2020

Working Seminar "Arc spaces and Nash's problem"
TBA
Báo cáo viên: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Deforming cyclic covers in towers
Speaker: Đặng Quốc Huy

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Tournaments and bipartite tournaments without vertex disjoint cycles of different lengths
Báo cáo viên: Ngô Đắc Tân - Viện Toán học.

Xêmina Hình học đại số
Hecke Operators (I)
Báo cáo viên: Phạm Ngô Thành Đạt (Sorbonne university)

Xêmina Hình học đại số
Đối đồng điều của một kiểu nhóm S-số học - II
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

14 Tháng 12 2020 - 20 Tháng 12 2020
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới