HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Đối đồng điều của một kiểu nhóm S-số học - II
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Thời gian: 9h, thứ 6 ngày 18/12

Địa điểm: Phòng P612 Nhà A6, Viện Toán học.

Tóm tắt: Bài nói trình bày tính toán cụ thể về đối đồng điều nguyên của nhóm SL(2,Z[1/p]). Đầu bài nói được dành để trình bày dãy phổ đẳng động (equivariant spectral sequence) và dãy phổ Lyndon-Hochschild-Serre trong việc tính đối đồng điều của nhóm con đồng dư Hecke (của nhóm modular). Sau đó, chúng ta bàn đến việc sử dụng đối đồng điều Farrell-Tate để kiểm soát phần soắn của nhóm H^n(SL(2,Z[1/p],Z).

Trở lại