HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 16 Tháng 12 2020
Thứ tư 16 Tháng 12 2020
08:00 

Working Seminar "Arc spaces and Nash's problem"
TBA
Báo cáo viên: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Deforming cyclic covers in towers
Speaker: Đặng Quốc Huy

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày