HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 16 Tháng 12 2020
Thứ tư 16 Tháng 12 2020
08:00 

Working Seminar "Arc spaces and Nash's problem"
TBA
Báo cáo viên: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Deforming cyclic covers in towers
Speaker: Đặng Quốc Huy

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới