HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

14 Tháng 12 2020 - 20 Tháng 12 2020

Working Seminar "Arc spaces and Nash's problem"
TBA
Báo cáo viên: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Deforming cyclic covers in towers
Speaker: Đặng Quốc Huy

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Tournaments and bipartite tournaments without vertex disjoint cycles of different lengths
Báo cáo viên: Ngô Đắc Tân - Viện Toán học.

Xêmina Hình học đại số
Hecke Operators (I)
Báo cáo viên: Phạm Ngô Thành Đạt (Sorbonne university)

Xêmina Hình học đại số
Đối đồng điều của một kiểu nhóm S-số học - II
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

14 Tháng 12 2020 - 20 Tháng 12 2020
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới