HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

07 Tháng 9 2020 - 13 Tháng 9 2020

Xêmina Hình học tính toán
Finding Perimeter Constrained Convex Hulls in 2D (cont.)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Improperly Efficient Solutions in a Class of Vector Optimization Problems
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương

Xêmina Hình học giải tích
Introduction to knot theory (part 2)
Báo cáo viên: Vũ Thế Khôi

Xêmina Hình học đại số
The Abel Theorem
Báo cáo viên: Nguyễn Mạnh Linh (École normale supérieure)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Birationality centers and Cremona groups
Báo cáo viên: Evgeny Shinder (University of Sheffield)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Counting sheaves on Calabi-Yau 4-folds
Báo cáo viên: Jeongseok Oh (KIAS)

07 Tháng 9 2020 - 13 Tháng 9 2020
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới