HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

31 Tháng 8 2020 - 06 Tháng 9 2020

Xêmina Hình học tính toán
Finding Perimeter Constrained Convex Hulls in 2D
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Hình học đại số
The Hodge decomposition theorem
Báo cáo viên: Phạm Khoa Bằng (Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội)

31 Tháng 8 2020 - 06 Tháng 9 2020
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới