HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

24 Tháng 9 2018 - 30 Tháng 9 2018

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Some mathematical issues behind Sudoku puzzles
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Nga

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Minimal surfaces in $\widetilde{{\rm PSL}_2(\mathbb{R})}$
Báo cáo viên: Nguyễn Minh Hoàng (ĐHKHTN)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Proper Connection number of Graphs" (part 2)
Báo cáo viên: Đoàn Duy Trung (ĐHBK Hà Nội)

Xêmina Xác suất và thống kê
Về một số tính chất nghiệm của phương trình vi phân ngẫu nhiên phân thứ Caputo
Báo cáo viên: Phan Thị Hương (Học viện Kỹ thuật quân sự)

24 Tháng 9 2018 - 30 Tháng 9 2018
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới