HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 3 2020

Xêmina Phương trình vi phân
A variation of Sobolev’s Inequality
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Hội nghị, hội thảo
MIS-IMH research school on Mathematics of Data (CANCELLED)
Hanoi, 4-13 March, 2020

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Nấm nhầy (Physarum Polycephalum) - khởi nguồn các thuật toán tối ưu hình học?
Báo cáo viên: Phan Thành An

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the weak and strong Lefschetz properties of artinian graded algebras
Báo cáo viên: Tran Quang Hoa (University of Education, Hue University and VIASM)

Hội nghị, hội thảo
MIS-IMH research school on Mathematics of Data (CANCELLED)
Hanoi, 4-13 March, 2020

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Reflection arrangements and freeness
Người báo cáo: Nguyễn Bích Vân

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Exploiting discrete structures in optimizing a dynamic air quality monitoring system
Báo cáo viên: Nguyễn Phi Lê

Hội nghị, hội thảo
MIS-IMH research school on Mathematics of Data (CANCELLED)
Hanoi, 4-13 March, 2020

Hội nghị, hội thảo
MIS-IMH research school on Mathematics of Data (CANCELLED)
Hanoi, 4-13 March, 2020

Hội nghị, hội thảo
MIS-IMH research school on Mathematics of Data (CANCELLED)
Hanoi, 4-13 March, 2020

Hội nghị, hội thảo
MIS-IMH research school on Mathematics of Data (CANCELLED)
Hanoi, 4-13 March, 2020

Hội nghị, hội thảo
MIS-IMH research school on Mathematics of Data (CANCELLED)
Hanoi, 4-13 March, 2020

Hội nghị, hội thảo
MIS-IMH research school on Mathematics of Data (CANCELLED)
Hanoi, 4-13 March, 2020

Hội nghị, hội thảo
MIS-IMH research school on Mathematics of Data (CANCELLED)
Hanoi, 4-13 March, 2020

Hội nghị, hội thảo
MIS-IMH research school on Mathematics of Data (CANCELLED)
Hanoi, 4-13 March, 2020

Tháng 3 2020
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày