HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Ứng dụng mô hình toán trong bài toán giám sát và cảnh báo ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn của Việt Nam
Báo cáo viên: Bùi Tá Long

Thời gian: 9h, Thứ 6, ngày 6 tháng 3 năm 2020

Địa điểm: Phòng 201, Nhà A5, Viện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới