Bài giảng viện trong năm

Tháng 6 2019

Bài giảng viện
Algebraic structures for topological summaries of data
Báo cáo viên: Giáo sư Ezra Miller (Duke University)

Tháng 3 2019

Bài giảng viện
From continuous rational to regulous functions
Người trình bày: Giáo sư Krzysztof Kurdyka (Université Mont Blanc)

Bài giảng viện
Self-avoiding walk, spin systems, and renormalization
Báo cáo viên: Professor Gordon Slade (University of British Columbia)

Bài giảng viện
How accurate are solutions of optimal control problems?
Báo cáo viên: Professor Arnd Ro"sch (Universita"t Duisburg-Essen)

Flat View
Xem lịch theo năm