Tháng 11 2018

Xêmina Hình học đại số
Grothendieck's existence theorem in formal geometry
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Hình học đại số
Descent theory
Báo cáo viên: TS Nguyễn Tất Thắng

Xêmina Hình học đại số
Descent theory (part 2)
Báo cáo viên: TS Nguyễn Tất Thắng

Xêmina Hình học đại số
Grothendieck's existence theorem in formal geometry (part 2)
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Tháng 11 2018
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới