Tháng 12 2018

Xêmina Hình học đại số
Regular singular theory
Báo cáo viên GS. TSKH Phùng Hồ Hải

Xêmina Hình học đại số
Descent theory (part 3)
Báo cáo viên TS Nguyễn Tất Thắng

Xêmina Hình học đại số
Grothendieck's existence theorem in formal geometry (part 3)
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Tháng 12 2018
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng