Đinh Sĩ Tiệp


TS. NCVC

Phòng Hình học và tô-pô
Hướng nghiên cứu: Bất đẳng thức Lojasiewicz, tối ưu đa thức, cấu trúc o-tối thiểu, hệ động lực gradient


Liên hệ
Phòng làm việc: 103, Nhà A5
Điện thoại: +84 (02)4 37563474 /103
Email: dstiep AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

  • Đại học: 2002, Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN - Việt Nam
  • Tiến sĩ: 2007, Đại học Savoie - Pháp


Chuyên ngành: Hình học đại số và giải tích thực

Các vị trí công tác đã qua

  • Nghiên cứu viên phòng Hình học – Tô pô


Các lĩnh vực quan tâm:
Bất đẳng thức Lojasiewicz, tối ưu đa thức, cấu trúc o-tối thiểu, hệ động lực gradient


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Đinh Sĩ Tiệp, Phạm Tiến Sơn, Characterizations of directional openness for set-valued mappings, Pure Appl. Funct. Anal., 8 (2023), no. 4, 1023-1037.
2Đinh Sĩ Tiệp, Phạm, Tiến-Sơn, Definable continuous mappings and Whyburn's conjecture, Proceedings of the American Mathematical Society 151 (2023), no. 5, 2081--2095 (SCI-E, Scopus).
3Đinh Sĩ Tiệp, Phạm, Tiến-Sơn, Lipschitz continuity of tangent directions at infinity, Bulletin des Sciences Mathématiques, 182 (2023), 103223, (SCI-E, Scopus).
4Đinh Sĩ Tiệp, Zbigniew Jelonek, Tiến Sơn Phạm, Stability of closedness of semi-algebraic sets under continuous semi-algebraic mappings, Proceedings of the American Mathematical Society, 150 (2022), 3663-3673, (SCI-E, Scopus).
5Đinh Sĩ Tiệp, Phạm Tiến Sơn, Stability of Closedness of Closed Convex Sets under Linear Mappings, Journal of Convex Analysis, 28 (2021), 1281-1291, (SCI-E, Scopus).
6Đinh Sĩ Tiệp, Guo Feng; Phạm Tiến Sơn, Global Łojasiewicz inequalities on comparing the rate of growth of polynomial functions, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 499 (2021), 125057, (SCI-E, Scopus, Preprint: download here).
7Đinh Sĩ Tiệp, Zbigniew Jelonek, Thom Isotopy Theorem for Nonproper Maps and Computation of Sets of Stratified Generalized Critical Values, Discrete & Computational Geometry volume 65, pages 279–304 (2021), (SCI-E, Scopus, Preprint: download here).
8Đinh Sĩ Tiệp, Krzysztof Kurdyka, Tiến-So’n Phạm , Global mixed Łojasiewicz inequalities and asymptotic critical values, Annales Polonici Mathematici, 123 (2019), 259–266, SCI(-E), Scopus.
9Đinh Sĩ Tiệp, Hà Huy Vui, Pham Tien Son, Hölder-Type Global Error Bounds for Non-degenerate Polynomial Systems, Acta Mathematica Vietnamica, 42 (2017), 563–585,Scopus.
10Đinh Sĩ Tiệp, Pham Tien Son, Łojasiewicz inequalities with explicit exponents for smallest singular value functions, Journal of Complexity, 41 (2017), 58-71, SCI(-E); Scopus.
11Đinh Sĩ Tiệp, Pham Tien Son, Łojasiewicz-type inequalities with explicit exponents for the largest eigenvalue function of real symmetric polynomial matrices, International Journal of Mathematics, 27 (2016), 27 page, SCI(-E); Scopus.
12Đinh Sĩ Tiệp, Krzysztof Kurdyka, Krzysztof Kurdyka, Horizontal Gradient of Polynomial Functions for the Standard Engel Structure on $\mathbb R^4$, Journal of Dynamical and Control Systems, 22(2016), 15-34, SCI(-E); Scopus.
13Đinh Sĩ Tiệp, Hà Huy Vui, Pham Tien Son, A Frank–Wolfe type theorem for nondegenerate polynomial programs, Mathematical Programming, 147(2014), 519-538, SCI(-E), Scopus.
14Đinh Sĩ Tiệp, Hà Huy Vui, Tiến Sơn Phạm, Nguyễn Thị Tha̓o, Global Łojasiewicz-type inequality for non-degenerate polynomial maps, Journal of Mathematical Analysis and Applications 410 (2014), 541–560, SCI(-E); Scopus.
15Đinh Sĩ Tiệp, Kurdyka, Krzysztof; Le Gal, Olivier, Łojasiewicz inequality on non-compact domains and singularities at infinity, International Journal of Mathematics 24 (2013), 1350079, 8 pp,SCI(-E); Scopus.
16Đinh Sĩ Tiệp, Hà Huy Vui, Nguyen Thi Thao, Lojasiewicz inequality for polynomial functions on non-compact domains,  International Journal of Mathematics, 23 (2012), 28p, SCI(-E); Scopus.
17Đinh Sĩ Tiệp, K. Kurdyka and P. Orro, Gradient horizontal de fonctions polynomiales, Annales de l'Institut Fourier, 59 (2009),1999-2042.
Tiền ấn phẩm
1IMH20240502, Đinh Sĩ Tiệp, Nguyễn Xuân Việt Nhân, Lipschitz continuity of Lipschitz-Killing curvature densities at infinity
2IMH20240501, Đinh Sĩ Tiệp, Feng Guo, Nguyễn Hồng Đức, Phạm Tiền Sơn, Computation of the Lojasiewicz exponents of real bivariate analytic functions
3IMH20220202, Đinh Sĩ Tiệp, Feng Guo, Nguyễn Hồng Đức, Phạm Tiền Sơn, Limits of real bivariate rational functions
4IMH20210502, Đinh Sĩ Tiệp, Pham Tien Son, Nichtnegativstellensatze for definable functions in o-minimal structures, preprint arXiv.
5IMH20210501, Đinh Sĩ Tiệp, Pham Tien Son, The mountain pass theorem in terms of tangencies, preprint arxiv.
6IMH20201001, Đinh Sĩ Tiệp, Olivier Le Gal, Phạm Tiến Sơn, Limits of tangent spaces to definable sets.