Đinh Sĩ Tiệp


TS. NCV

Phòng Hình học và tô-pô
Hướng nghiên cứu: Bất đẳng thức Lojasiewicz, tối ưu đa thức, cấu trúc o-tối thiểu, hệ động lực gradient


Liên hệ
Phòng làm việc: 103, Nhà A5
Điện thoại: +84 (02)4 37563474 /103
Email: dstiep AT math.ac.vn

Lý lịch khoa học

  • Đại học: 2002, Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN - Việt Nam
  • Tiến sĩ: 2007, Đại học Savoie - Pháp


Chuyên ngành: Hình học đại số và giải tích thực

Các vị trí công tác đã qua

  • Nghiên cứu viên phòng Hình học – Tô pô


Các lĩnh vực quan tâm:
Bất đẳng thức Lojasiewicz, tối ưu đa thức, cấu trúc o-tối thiểu, hệ động lực gradient


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Đinh Sĩ Tiệp, Krzysztof Kurdyka, Tiến-So’n Phạm , Global mixed Łojasiewicz inequalities and asymptotic critical values, Annales Polonici Mathematici, 123 (2019), 259–266, SCI(-E), Scopus.
2Đinh Sĩ Tiệp, Hà Huy Vui, Pham Tien Son, Hölder-Type Global Error Bounds for Non-degenerate Polynomial Systems, Acta Mathematica Vietnamica, 42 (2017), 563–585,Scopus.
3Đinh Sĩ Tiệp, Pham Tien Son, Łojasiewicz inequalities with explicit exponents for smallest singular value functions, Journal of Complexity, 41 (2017), 58-71, SCI(-E); Scopus.
4Đinh Sĩ Tiệp, Pham Tien Son, Łojasiewicz-type inequalities with explicit exponents for the largest eigenvalue function of real symmetric polynomial matrices, International Journal of Mathematics, 27 (2016), 27 page, SCI(-E); Scopus.
5Đinh Sĩ Tiệp, Krzysztof Kurdyka, Krzysztof Kurdyka, Horizontal Gradient of Polynomial Functions for the Standard Engel Structure on $\mathbb R^4$, Journal of Dynamical and Control Systems, 22(2016), 15-34, SCI(-E); Scopus.
6Đinh Sĩ Tiệp, Hà Huy Vui, Pham Tien Son, A Frank–Wolfe type theorem for nondegenerate polynomial programs, Mathematical Programming, 147(2014), 519-538, SCI(-E), Scopus.
7Đinh Sĩ Tiệp, Hà Huy Vui, Tiến Sơn Phạm, Nguyễn Thị Tha̓o, Global Łojasiewicz-type inequality for non-degenerate polynomial maps, Journal of Mathematical Analysis and Applications 410 (2014), 541–560, SCI(-E); Scopus.
8Đinh Sĩ Tiệp, Kurdyka, Krzysztof; Le Gal, Olivier, Łojasiewicz inequality on non-compact domains and singularities at infinity, International Journal of Mathematics 24 (2013), 1350079, 8 pp,SCI(-E); Scopus.
9Đinh Sĩ Tiệp, Hà Huy Vui, Nguyen Thi Thao, Lojasiewicz inequality for polynomial functions on non-compact domains,  International Journal of Mathematics, 23 (2012), 28p, SCI(-E); Scopus.
10Đinh Sĩ Tiệp, K. Kurdyka and P. Orro, Gradient horizontal de fonctions polynomiales, Annales de l'Institut Fourier, 59 (2009),1999-2042.
Tiền ấn phẩm
1IMH20200102, Đinh Sĩ Tiệp, Pham Tien Son, Stability of Closedness of Closed Convex Sets under Linear Mappings.
2IMH20200101, Đinh Sĩ Tiệp, Feng Guo, Pham Tien Son, Global Lojasiewicz Inequalities on Comparing the Rate of Growth of Polynomial Functions
3IMH20180501, Đinh Sĩ Tiệp, Zbigniew Jelonek, Thom isotopy theorem for non proper maps and computation of sets of stratified generalized critical values, preprint arXiv:1805.02681.
4IMH20161002, Đinh Sĩ Tiệp, Krzysztof Kurdyka, Tiến Sơn Phạm, Global mixed Lojasiewicz inequalities and asymptotic critical values.