Bài giảng viện

Tháng 2 2020

Bài giảng viện
Bernoulli Numbers in Positive Characteristic
Báo cáo viên: Professor Bruno Anglès (University of Caen Normandie)

Công bố khoa học mới