Bài giảng viện

Tháng 12 2017

Bài giảng viện
On traffic modeling and the Braess paradox
Người báo cáo: Giáo sư Helge Holden (Norwegian University of Science and Technology)

Tháng 11 2017

Bài giảng viện
On the classification of algebraic varieties
Người báo cáo: Giáo sư S. Mori (Fields Medalist, President of the IMU)

Tháng 6 2017

Bài giảng viện
Convexity in symplectic geometry and integrable Hamiltonian systems
Người báo cáo: GS. Nguyễn Tiến Dũng, Univ. Paul-Sabatier, Toulouse, France.

Tháng 5 2017

Bài giảng viện
D-modules and $p$-curvature
Người báo cáo: Prof. H. Esnault, Freie Univ. Berlin, Germany

Tháng 3 2017

Bài giảng viện
How convexity links geometry and nonlinear analysis
Người báo cáo: Giáo sư Juergen Jost, MPI for Mathematics in Sciences

Công bố khoa học mới