News

Newsletter of Vietnamese Mathematical Society, No 2. Vol. 21 - 2017 (in Vietnamese)

Bulletin of Vietnamese Mathematical Society, No 2. Vol. 21 - 2017 (in Vietnamese)

LAST_UPDATED2

Danh sách trúng tuyển viên chức kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2017

Danh sách trúng tuyển viên chức xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2017

  1. Đào Quang Khải, sinh 29/08/1980, nghiên cứu viên, mã số V.05.01.03, Phòng Phương trình vi phân
  2. Phí Tiến Cường, sinh ngày 14/08/1994, nghiên cứu viên, mã số V.05.01.03, Trung tâm Đào tạo sau đại học.
LAST_UPDATED2

Danh sách trúng tuyển viên chức kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2017

Danh sách trúng tuyển viên chức, xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2017

  1. Chu Thị Mai Hồng, 28/02/1995, Nghiên cứu viên, Trung tâm Đào tạo sau đại học
  2. Nguyễn Đình Vũ, 17/04/1995, Nghiên cứu viên, Trung tâm Đào tạo sau đại học
LAST_UPDATED2

Thông báo về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam gửi Công văn số 1275/VHL-TCCB, ngày 20/6/2017 Thông báo về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học.

Xem thêm

  • Công văn 1858/BKHCN-TCCB, ngày 9/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN.
  • Phụ lục kèm theo

 

LAST_UPDATED2

Andrew Wiles receives Royal Society's Copley Medal

Sir Andrew Wiles has been awarded the Royal Society's Copley Medal, the world’s oldest scientific prize, "for proving Fermat's Last Theorem, a major mathematical breakthrough of the 20th century." The news release includes more on Wiles, his mathematical achievements, and the Copley Medal.

Source: AMS

 

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications