List of Books

Since 2000 the institute has published the following (all in Vietnamese)

 1. Trần Đức Vân, Partial Differential Equations, Vol. 1, 2000
 2. Trần Đức Vân, Partial Differential Equations, Vol. 2, 2001
 3. Vũ Ngọc Phát, Introduction to Mathematical Control Theory, 2001
 4. Ngô Việt Trung, Lectures on Linear Algebra, 2001
 5. Nguyễn Đình Công, Theory of Dynamical Systems, 2002
 6. Đinh Thế Lục, Phạm Huy Điển, Tạ Duy Phượng,  Giải tích các hàm nhiều biến, 2002
 7. Nguyễn Tự Cường, Lectures on Modern Algebra, 2003
 8. Phan Đình Diệu, Lôgic toán và cơ sở toán học, 2003
 9. Hoàng Tụy, Hàm thực và giải tích hàm, 2003
 10. Hà Huy Bảng, Theory of Orlicz Spaces, 2003
 11. Lê Tuấn Hoa, Computer Algebra: Groebner Base, 2003
 12. Hà Huy Khoái, Phạm Huy Điển, Số học thuật toán, 2003
 13. Phạm Huy Điển, Hà huy Khoái, Mã hóa thông tin - Cơ sở toán học và ứng dụng, 2004
 14. Trần Mạnh Tuấn, Probability and Statistics: Theory and Computational Pratice, 2004
 15. Ngô Đắc Tân, Combinatorics and graph theory, 2004
 16. Lê Tuấn Hoa, Đại số tuyến tính: Qua các ví dụ và bài tập, 2005
 17. Trần Đức Vân, Hopf-Lax-Oleinik type formular for Hamilton-Jacobi Equations, 2005
 18. Trần Đức Vân, Theory of Partial Differential Equations, 2005
 19. Đinh Thế Lục, Phạm Huy Điển, Tạ Duy Phượng, Giải tích toán học: Hàm số một biến, 2005
 20. Ngô Việt Trung, Galois Thoery, 2006
 21. Nguyễn Xuân Tấn, Lý thuyết tối ưu không trơn, 2007
 22. Nguyễn Đông Yên, Giáo trình giải tích đa trị, 2007
 23. Phùng Hồ Hải, Đại số đa tuyến tính, 2010
 24. Ngô Việt Trung, Hình học Đại số, 2012
 25. Nguyen Minh Tri, Recent progress in the theory of semilinear equations involving degenerate elliptic, 2014
 26. Pham Hoang Hiep, Singularities of Plurisubharmonic Functions, 2016

 

LAST_UPDATED2

New Scientiffic Publications