Đề tài, dự án, công khai tài chính

 

I) ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Đề tài cấp Viện HLKHCN
  2. Đề tài Quỹ NAFOSTED

 

II) DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI

 

III) CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

1) Dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao

2) Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm

3) Quyết toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

4) Tổng hợp tình hình công khai

LAST_UPDATED2