HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

20 Tháng 6 2022 - 26 Tháng 6 2022

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2022"
Hà Nội, 20/6 đến ngày 01/7/2022

Xêmina Giải tích
Polya-Szego inequality and its applications, II
Người báo cáo: Nguyen Minh Tri (Institute of Mathematics)

Hội nghị, hội thảo
The 7th International Conference on Random Dynamical Systems
Hanoi, Vietnam, June 21-25, 2022

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2022"
Hà Nội, 20/6 đến ngày 01/7/2022

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Suboptimal finite-time control of singular large scale discrete-time equations with delayed interconnections
Người báo cáo: NCS. Phạm Thị Hương

Xêmina Phương trình vi phân
Improved estimates for separation of solutions to fractional differential equations
Người báo cáo: TS. Nguyễn Như Thắng (Đại học Sư Phạm Hà Nội)

Hội nghị, hội thảo
The 7th International Conference on Random Dynamical Systems
Hanoi, Vietnam, June 21-25, 2022

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2022"
Hà Nội, 20/6 đến ngày 01/7/2022

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The structure of rings via automorphism-invariant modules
Speaker: Trương Công Quỳnh (Da Nang Uni. of Education)

Hội nghị, hội thảo
The 7th International Conference on Random Dynamical Systems
Hanoi, Vietnam, June 21-25, 2022

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2022"
Hà Nội, 20/6 đến ngày 01/7/2022

Xêmina Hình học và Tô-pô
Sublinearly Morse Boundary of Croke-Kleiner admissible groups.
Người báo cáo: Nguyễn Thanh Hoàng (Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng)

Xêmina Hình học đại số
Esnault - Viehweg Vanishing Theorem for Complex manifolds in Fujiki's class and question on its generalization
Người báo cáo: Trần Phan Quốc Bảo (Đại học Công nghệ Thông tin)

Hội nghị, hội thảo
The 7th International Conference on Random Dynamical Systems
Hanoi, Vietnam, June 21-25, 2022

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2022"
Hà Nội, 20/6 đến ngày 01/7/2022

Hội nghị, hội thảo
The 7th International Conference on Random Dynamical Systems
Hanoi, Vietnam, June 21-25, 2022

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2022"
Hà Nội, 20/6 đến ngày 01/7/2022

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2022"
Hà Nội, 20/6 đến ngày 01/7/2022

20 Tháng 6 2022 - 26 Tháng 6 2022
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới