HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

02 Tháng 8 2021 - 08 Tháng 8 2021

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Robust Markov Decision Process
Báo cáo viên: Mai Anh Tiến (Singapore Management University)

02 Tháng 8 2021 - 08 Tháng 8 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
05/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới