HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

17 Tháng 5 2021 - 23 Tháng 5 2021

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Starter balanced tournament designs: Construction and applications
Báo cáo viên: Hoàng Anh Quân (Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội)

17 Tháng 5 2021 - 23 Tháng 5 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới