HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

16 Tháng 12 2019 - 22 Tháng 12 2019

Seminar Brauer group and Brauer-Manin obstruction
On the splittings of Azumaya Algebras on propper curves
Speaker: Pham Thanh Tam (Hanoi Pedagogical University no. 2)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Generalized Tur\'an Problems
Báo cáo viên: Casey Tompkins. VIASM

Xêmina Xác suất và thống kê
Asymptotic behavior of first passage time in the frog model.
Báo cáo viên: Cấn Văn Hảo

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Free arrangements via logarithmic differential forms and latice homology
Báo cáo viên: NGuyễn Thế Cường

Bài giảng viện
Algebraic surfaces with minimal Betti numbers
Báo cáo viên: JongHae Keum (Korea Institute for Advanced Study)

16 Tháng 12 2019 - 22 Tháng 12 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới