HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Free arrangements via logarithmic differential forms and latice homology
Báo cáo viên: NGuyễn Thế Cường

Thời gian: 14h, Thứ 5 ngày 19 tháng 12 năm 2019

Địa điểm: Phòng 611, Nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt: Chúng tôi giới thiệu khái niệm sắp xếp tự do thông qua mô đun các dạng vi phân lô ga rit và giới thiệu tiêu chuẩn Saito ở dạng này.

Trở lại