HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

16 Tháng 12 2019 - 22 Tháng 12 2019

Seminar Brauer group and Brauer-Manin obstruction
On the splittings of Azumaya Algebras on propper curves
Speaker: Pham Thanh Tam (Hanoi Pedagogical University no. 2)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Generalized Tur\'an Problems
Báo cáo viên: Casey Tompkins. VIASM

Xêmina Xác suất và thống kê
Asymptotic behavior of first passage time in the frog model.
Báo cáo viên: Cấn Văn Hảo

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Free arrangements via logarithmic differential forms and latice homology
Báo cáo viên: NGuyễn Thế Cường

Bài giảng viện
Algebraic surfaces with minimal Betti numbers
Báo cáo viên: JongHae Keum (Korea Institute for Advanced Study)

16 Tháng 12 2019 - 22 Tháng 12 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày