HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

14 Tháng 5 2018 - 20 Tháng 5 2018

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Bài toán lập thời khóa biểu cho các trường trung học ở Việt Nam
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh (đồng tác giả với Nguyễn Ngọc Chiến)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Leavitt path algebras - "Something for everyone: algebra, analysis, graph theory and number theory"
Báo cáo viên: Gene Abrams (University of Colorado)

Xêmina Giải tích
On some nonlinear partial differential equations involving degenerate elliptic operators
Báo cáo viên: Dương Trọng Luyện

Hội nghị, hội thảo
International Workshop “Control and Optimization Problems” (COOP2018)
Hanoi, 17/05/2018 - 19/05/2018

Hội nghị, hội thảo
International Workshop “Control and Optimization Problems” (COOP2018)
Hanoi, 17/05/2018 - 19/05/2018

Hội nghị, hội thảo
International Workshop “Control and Optimization Problems” (COOP2018)
Hanoi, 17/05/2018 - 19/05/2018

14 Tháng 5 2018 - 20 Tháng 5 2018
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới