HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Bài toán lập thời khóa biểu cho các trường trung học ở Việt Nam
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh (đồng tác giả với Nguyễn Ngọc Chiến)

Thời gian: 9h00, Thứ 4 ngày 16/5/2018
Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới