HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

01 Tháng 5 2017 - 07 Tháng 5 2017

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
On Some Generalized Polyhedral Convex Constructions
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina Hình học tính toán
Phương pháp bao lồi tăng dần tìm đường đi ngắn nhất trong đa giác đơn
Người báo cáo: Hoàng Văn Đông

Xêmina Trung tâm đào tạo
Hàm điều hòa
Người báo cáo: Đỗ Thái Dương

01 Tháng 5 2017 - 07 Tháng 5 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày