HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

06 Tháng 2 2017 - 12 Tháng 2 2017

Xêmina Phương trình đạo hàm riêng và ứng dụng
On the existence of multiple solutions to boundary value problems for semilinear elliptic degenerate operators
Người báo cáo: Dương Trọng Luyện

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Depth functions of powers of ideals
Người báo cáo: Ngô Việt Trung

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Một số tính chất định tính của bài toán phân cụm nhằm làm cực tiểu tổng các bình phương khoảng cách
Người báo cáo: Nguyễn Đông Yên

Xêmina Hình học tính toán
Incremental convex hull as an orientation to solving the shortest path problem
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền

06 Tháng 2 2017 - 12 Tháng 2 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới