Lịch theo ngày

Thứ ba 29 Tháng 8 2017
Thứ ba 29 Tháng 8 2017
09:30 

Xêmina Hình học đại số
The non-archimedean SYZ fibration and the minimal model program
Johannes Nicaise (Imperial College, London)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới