Tháng 5 2019

Xêmina Hình học đại số
Định lý Serre trên các đối đồng điều của lược đồ affine Noerther
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Hình học đại số
Divisors trên lược đồ
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Xêmina Hình học đại số
Đối đồng điều Cech
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Hình học đại số
Cartier Divisors
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Xêmina Hình học đại số
Đối đồng điều của không gian xạ ảnh
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Tháng 5 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới