Tháng 4 2019

Xêmina Hình học đại số
Đường cong Drinfel (tiếp)
Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng

Xêmina Hình học đại số
Đường cong Drinfel (tiếp)
Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng

Xêmina Hình học đại số
A Vanishing Theorem of Grothendieck
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Hình học đại số
Divisors trên lược đồ
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng

Tháng 4 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới