HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 22 Tháng 1 2021
Thứ sáu 22 Tháng 1 2021
14:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Classifying sections of del Pezzo fibrations
Speaker: Sho Tanimoto (Kumamoto University)

15:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Some comparison problems on correspondences
Speaker: Fei Hu (University of Oslo)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới