HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 22 Tháng 1 2021
Thứ sáu 22 Tháng 1 2021
14:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Classifying sections of del Pezzo fibrations
Speaker: Sho Tanimoto (Kumamoto University)

15:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Some comparison problems on correspondences
Speaker: Fei Hu (University of Oslo)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới