WEEKLY ACTIVITIES

Daily View

Tuesday 23 June 2020
Tuesday 23 June 2020
09:30 

Xêmina Liên phòng Phương trình vi phân -Tối ưu và điều khiển
Nguyên Lý cực đại Pontryagin cho một số bài toán ĐKTƯ
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

14:00 

Seminar on Analytic Geometry
Jordan decomposition of singular differential operators (cont.)
Speaker: Pham Thanh Tam

14:00 

Seminar on Computational Geometry
Reachable grasps on a polygon: finding convex rope algorithm (cont.p)
Speaker: Phong Thi Thu Huyen

Flat View
See by year
Monthly View
See by month
Weekly View
See by week
Daily View
See Today

New Scientiffic Publications