HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 23 Tháng 4 2019
Thứ ba 23 Tháng 4 2019
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Applications of optimal transport
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hoàng

14:00 

Xêmina Hình học đại số
Đường cong Drinfel (tiếp)
Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng

15:30 

Xêmina Hình học đại số
A Vanishing Theorem of Grothendieck
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới