HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Applications of optimal transport
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hoàng

Thời gian: 9h30, Thứ 3, ngày 23/4/2019

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: In this talk, we explain how the optimal transport can be used to prove some inequalities (in sharp form) in analysis and geometry such as the sharp Sobolev inequality, the sharp Gagliardo-Nirenberg inequality, the sharp isoperimetric inequalities, etc.

Trở lại

Công bố khoa học mới