Tạ Thị Hoài An


PGS. TSKH. NCVC

Phòng Lý thuyết số
Hướng nghiên cứu: Algebraic Number Theory, Nevanlinna Theory, Algebraic geometry


Liên hệ
Phòng làm việc:
Điện thoại: +84 24 37563474 (ext. 305)
Email: tthan AT math.ac.vn
Trang web cá nhân: http://vie.math.ac.vn/~tthan/

Lý lịch khoa học

  • Đại học: năm 1993, Đại học Vinh, Việt Nam
  • Tiến sĩ: năm 2001
  • Tiến sĩ khoa học: năm 2014, Đại học Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, Cộng hòa Pháp
  • Chuyên ngành: Đại số-Lý thuyết số
  • Phó giáo sư: năm phong 2009

Các lĩnh vực quan tâm: Algebraic Number Theory, Nevanlinna Theory, Algebraic geometry

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Alain Escassut, Tạ Thị Hoài An, P-Adic Nevanlinna Theory Outside of a Hole, Vietnam Journal of Mathematics, 45 (2017), 681–694.
2Thomas Hales, Mark Adams, Gertrud Bauer, Tat Dat Dang, John Harrison, Hoàng Lê Trường, Cezary Kaliszyk, Victor Magron, Sean Mclaughlin, Nguyễn Tất Thắng, Quang Truong Nguyen, Tobias Nipkow, Steven Obua, Joseph Pleso, Jason Rute, Alexey Solovyev, Tạ Thị Hoài An, Trần Nam Trung, Thi Diep Trieu, Josef Urban, Ky Vu, Roland Zumkeller, A formal proof of the Kepler onjecture, Forum of Mathematics, Pi, 5 (2017) 29 pages.
3Tạ Thị Hoài An, Cherry William, Wang Julie Tzu-Yueh, Supplement and Erratum to "Algebraic degeneracy of non-Archimedean analytic maps'' [Indagationes Mathematicae (N.S.) 19 (2008) 481–492] , Indagationes Mathematicae (N.S.) 26 (2015), 329–336.
4Tạ Thị Hoài An, Nguyen Thi Ngoc Diep, Genus one factors of curves defined by separated variable polynomials, Journal of Number Theory, 133 (2013), 2616-2634.
5Tạ Thị Hoài An, Hsiu-Lien Huang and J. T.-Y. Wang, Generalized B\"uchi's  problem for algebraic functions and meromorphic functions,  Math. Z. 273 (2013), 95-122.
6Tạ Thị Hoài An, Nguyen Thi Ngoc Diep, Heights of Function Field Points on Curves Given by Equations with Separated Variables,  International Journal of Mathematics,23 (2012).
7Tạ Thị Hoài An, Unique range sets for meromorphic functions constructed without an injectivity hypothesis. Taiwanese J. Math. 15 (2011), 697–709.
8Tạ Thị Hoài An, J. T.-Y. Wang, Hensley's problem for complex and non-Archimedean meromorphic functions, Journal of Mathematical Analysis and Applications  381(2011), 661 -- 677.
9Tạ Thị Hoài An, A. Levin and J. T.-Y. Wang, A $p$-adic Nevanlinna-Diophantine correspondence, Acta Arithmetica  146 (2011), 379 -- 397.
10Tạ Thị Hoài An, Unique range sets for meromorphic functions constructed without an injectivity hypothesis, Taiwanese Journal of Mathematics, 15 (2011), 697 -- 709.
11Tạ Thị Hoài An, Julie Tzu-Yueh Wang, A note on uniqueness polynomials of entire functions, Vietnam J. Math. 37 (2009), 225-236.
12Tạ Thị Hoài An, Ha Tran Phuong, On an explicit estimate on multiplicity truncation in the second main theorem for holomorphic curves encountering hypersurfaces in general position in projective space, Houston Journal of Mathematics, 35 (2009), 775-786.
13Hà Huy Khoái, Tạ Thị Hoài An, A survey on uniqueness polynomials and unique range sets. In: Some topics on value distribution and differentiability in complex and p-adic analysis.,143-163; Math. Monogr. Ser., 11, Sci. Press Beijing, 20008.
14Tạ Thị Hoài An, Hà Huy Khoái, Uniqueness polynomials and unique range sets. Some topics on value distribution and differentiability in complex and p-adic analysis, 148–163, Math. Monogr. Ser., 11, Sci. Press Beijing, Beijing, 2008.
15Tạ Thị Hoài An, A. Escassut, Meromorphic solutions of equations over non-Archimedean fields, Ramanujan J. 15 (2008),  N0 3, 415 - 433.
16Tạ Thị Hoài An, J. T.-Y. Wang and P.-M. Wong, Non-Archimedean analytic curves in the complements of hypersurface divisors. J. Number Theory 128 (2008), 2275 - 2281.
17Tạ Thị Hoài An, W. Cherry and J.T.-Y. Wang, Algebraic degeneracy of non-archimedean analytic maps, Indagationes Math. 19 (2008), 481-492, preprint arXiv:0708.0401.
18Tạ Thị Hoài An, J. T.-Y. Wang, Unique range sets and uniqueness polynomials for algebraic curves, Trans. Amer. Math. Soc. 359 (2007),  937 - 964(electronic).
19Tạ Thị Hoài An, A defect relation for non-Archimedean analytic curves in arbitrary projective varieties, Proc. Amer. Math. Soc. 135 (2007),  1255 - 1261.
20Tạ Thị Hoài An, Julie Tzu-Yueh Wang, Pit-Mann Wong, Unique range sets and uniqueness polynomials in positive characteristic. II. Acta Arith. 116 (2005), N0 2, 115 - 143.
21Tạ Thị Hoài An, J. T.-Y. Wang, Unique range sets for non-Archimedean entire functions in positive characteristic fields. In: Ultrametric functional analysis, 323 - 333, Contemp. Math. 384, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2005.
22Tạ Thị Hoài An, J. T.-Y. Wang and P.-M. Wong, Strong uniqueness polynomials: the complex case, Complex Var. Theory Appl. 49 (2004), 25 - 54.
23Tạ Thị Hoài An, Julie Tzu-Yueh Wang, Pit-Mann Wong, Unique range sets and uniqueness polynomials in positive characteristic. Acta Arith. 109 (2003), 259 - 280
24Hà Huy Khoái, Tạ Thị Hoài An, Uniqueness problem with truncated multiplicities for meromorphic functions on a non-Archimedean field, Southeast Asian Bull. Math. 27 (2003), 477 - 486.
25Tạ Thị Hoài An, J. T.-Y. Wang, Uniqueness polynomials for complex meromorphic functions. Internat, J. Math. 13 (2002), 1095 - 1115.
26Tạ Thị Hoài An, A new class of unique range sets for meromorphic functions on $\Bbb C$. Dedicated to the memory of Le Van Thiem (Hanoi, 1998), Acta Math. Vietnam. 27 (2002),  251 - 256.
27Hà Huy Khoái, Tạ Thị Hoài An, On uniqueness polynomials and bi-URs for $p$-adic meromorphic functions, J. Number Theory 87 (2001),  N0 2, 211 - 221.