Đào Quang Khải


TS. NCV

Phòng Phương trình vi phân
Hướng nghiên cứu: Phương trình vi phân


Liên hệ
Phòng làm việc: 309, Nhà A5
Điện thoại: +84 024 37563474 / 147
Email: dqkhai AT math.av.vn

Nơi sinh: Hòa Bình


Lý lịch khoa học
:

2010: Thạc sĩ, Viện Toán học,  Hà Nội, Việt Nam

Chuyên ngành: Phương trình vi phân
Thời gian công tác bắt đầu công tác tại Viện 2011

Các lĩnh vực quan tâm: Giải tích điều hòa, phương trình đạo hàm riêng.

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Đào Quang Khải, Well-Posedness for the Navier-Stokes Equations with Datum in the Sobolev Spaces, Acta Mathematica Vietnamica 42(2017), 431–443, . Scopus.
2Đào Quang Khải, Nguyễn Minh Trí, Well-posedness for the Navier–Stokes equations with data in homogeneous Sobolev–Lorentz spaces, Nonlinear Analysis, 149 (2017), 130-145, SCI(-E); Scopus.
3Đào Quang Khải, Nguyễn Minh Trí, On the Initial Value Problem for the Navier-Stokes Equations with the Initial Datum in Critical Sobolev and Besov Spaces, Journal of Mathematical Sciences University of Tokyo, 23(2016), 499-528.
4Đào Quang Khải, Nguyễn Minh Trí, Well-posedness for the Navier–Stokes equations with datum in Sobolev–Fourier–Lorentz spaces, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 437 (2016), 754–781, SCI(-E); Scopus.
5Đào Quang Khải, Nguyễn Minh Trí, On the Hausdorff dimension of the singular set in time for weak solutions to the nonstationary Navier-Stokes equations on torus, Vietnam Journal of Mathematics, 43 (2015), 283-295, Scopus.
6Đào Quang Khải, Nguyễn Minh Trí, Solutions in mixed-norm Sobolev–Lorentz spaces to the initial value problem for the Navier–Stokes equations, Journal of Mathematical Analysis and Applications 417 (2014) 819-833, SCI(-E); Scopus.
7Đào Quang Khải, Nguyễn Minh Trí, On general axisymmetric explicit solutions for the Navier-Stokes equations,  International Journal of Evolution Equations,  6 (2103), 325 - 336.
Tiền ấn phẩm
1IMH20191104, V. T. T. Duong, Đào Quang Khải, Nguyễn Minh Trí, On regularity of weak solutions for the Navier-Stokes equations in general domains
2IMH20191103, V. T. T. Duong, Đào Quang Khải, Nguyễn Minh Trí, Time decay rates of the $L^3$-Norm for strong solutions to the Navier-Stokes equations in $\mathbb{R}^3$, to appear in Journal of Mathematical Analysis and Applications
3IMH20160304, Đào Quang Khải, Vu Thi Thuy Duong, On the initial value problem for the Navier-Stokes equations with the initial datum in the Sobolev spaces, preprint arXiv:1603.04219.
4IMH20151207, Đào Quang Khải, Nguyễn Minh Trí, The existence and space-time decay rates of strong solutions to Navier-Stokes Equations in weighed $L^\infty \left( {|x|^\gamma dx} \right) \cap L^\infty \left( {|x|^\beta dx} \right)$ spaces
5IMH20151206, Đào Quang Khải, Nguyễn Minh Trí, The existence and decay rates of strong solutions for Navier-Stokes Equations in Bessel-potential spaces